لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۰۳۶ / ۱۸۰۳۶ 1385/11/05

آراء شماره ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه‌شدگان، ابطال دستور اداری ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۶ / ۱۸۰۳۶ 1385/11/05

آراء شماره۷۰۹ و ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۶ / ۱۸۰۳۶ 1385/11/05

رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر