لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان خودرو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین¬نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۴ / ۲۰۱۶۹ 1393/03/17

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۴ / ۱۹۶۵۷ 1391/06/08

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۸ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۰ / ۲۰۴۹۰ 1394/04/23

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

مشاهده بیشتر