لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/06/14

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح امتیاز فوق العاده مدیریت هریک از عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها تصویبنامه درخصوص اصلاح امتیاز فوق العاده مدیریت هریک از عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها
1400/04/13

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح امتیاز فوق العاده مدیریت هریک از عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح بند ۱ تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری تصویبنامه درخصوص اصلاح بند ۱ تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
حقوق عمومی 1400/06/10

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند ۱ تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح حد نصاب اعتراض به آرای هیات های بدوی تشخیص مطالبات تصویبنامه درخصوص اصلاح حد نصاب اعتراض به آرای هیات های بدوی تشخیص مطالبات
1400/04/15

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح حد نصاب اعتراض به آرای هیات های بدوی تشخیص مطالبات ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ تصویبنامه درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح ردیف ۱۹ پیوست شماره ۱ تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف تصویبنامه درخصوص اصلاح ردیف ۱۹ پیوست شماره ۱ تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف
حقوق عمومی 1400/06/14

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ردیف ۱۹ پیوست شماره ۱ تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویبنامه درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/04/09

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص افزایش امتیازات گروههای شغلی صندوق توسعه ملی تصویبنامه درخصوص افزایش امتیازات گروههای شغلی صندوق توسعه ملی
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش امتیازات گروههای شغلی صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
1400/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر توسط وزارت راه و شهرسازی تصویبنامه درخصوص انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر توسط وزارت راه و شهرسازی
1400/04/26

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تامین مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۱ تصویبنامه درخصوص تامین مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۱
1400/04/09

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تامین مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی تصویبنامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تسویه بدهی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تصویبنامه درخصوص تسویه بدهی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
1400/04/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تسویه بدهی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ برای حفظ پایداری شبکه برق کشور تصویبنامه درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ برای حفظ پایداری شبکه برق کشور
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ برای حفظ پایداری شبکه برق کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان
حقوق عمومی 1400/06/17

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خوزستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان
حقوق عمومی 1400/06/24

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی ابلاع شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری تصویبنامه درخصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری تصویبنامه درخصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری
1400/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویبنامه درخصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1400/04/13

تصویبنامه درخصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش حمل و نقل تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش حمل و نقل
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش حمل و نقل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش صنعت تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش صنعت
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش صنعت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش معدن تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش معدن
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش معدن ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش نفت تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش نفت
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش نفت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴ تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴
1400/04/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر