لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش حمل و نقل تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش حمل و نقل
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش حمل و نقل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش صنعت تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش صنعت
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش صنعت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش معدن تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش معدن
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش معدن ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش نفت تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش نفت
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش نفت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴ تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴
1400/04/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی تصویبنامه درخصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۰ تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۰
حقوق عمومی 1400/06/16

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی، بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخش، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری تصویبنامه درخصوص تعیین میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی، بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخش، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی، بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخش، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تغییر کاربری اسکله بندر صیادی کیاشهر تصویبنامه درخصوص تغییر کاربری اسکله بندر صیادی کیاشهر
1400/04/09

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییر کاربری اسکله بندر صیادی کیاشهر ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرچهان استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرچهان استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرچهان استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سیب سوران استان سیستان و بلوچستان تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سیب سوران استان سیستان و بلوچستان
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سیب سوران استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرودشت استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرودشت استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرودشت استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زهک و زابل استان سیستان و بلوچستان تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زهک و زابل استان سیستان و بلوچستان
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زهک و زابل استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تمدید مهلت اجرای تصویبنامه موضوع شماره گذاری تعداد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو تاکسی و تعداد ۴۷۰۰ دستگاه وانت آریسان دوگانه سور دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ تصویبنامه درخصوص تمدید مهلت اجرای تصویبنامه موضوع شماره گذاری تعداد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو تاکسی و تعداد ۴۷۰۰ دستگاه وانت آریسان دوگانه سور دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴
1400/04/02

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تمدید مهلت اجرای تصویبنامه موضوع شماره گذاری تعداد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو تاکسی و تعداد ۴۷۰۰ دستگاه وانت آریسان دوگانه سور دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تکلیف دارنده پروانه خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نسبت به واریز مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰ تصویبنامه درخصوص تکلیف دارنده پروانه خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نسبت به واریز مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف دارنده پروانه خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نسبت به واریز مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در سال ۱۳۹۹ تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در سال ۱۳۹۹
1400/04/09

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص حذف ماده ۱۴ آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویبنامه درخصوص حذف ماده ۱۴ آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/09/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حذف ماده ۱۴ آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۰) تصویبنامه درخصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۰)
حقوق عمومی 1400/05/23

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۰) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه های پایه تصویبنامه درخصوص قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه های پایه
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه های پایه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور تصویبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن و زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ابلاغ اعتبار مربوط به منابع در اختیار تصویبنامه درخصوص مجاز بودن و زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ابلاغ اعتبار مربوط به منابع در اختیار
حقوق عمومی 1400/06/10

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن و زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ابلاغ اعتبار مربوط به منابع در اختیار ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در بهره برداری و استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در بهره برداری و استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در بهره برداری و استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر