لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

قانون شوراهای حل اختلاف 1394

مشاهده بیشتر
قانون

قانون شوراهای حل اختلاف 1387

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه شوراهای حل اختلاف 1388

مشاهده بیشتر