لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

«اصلاح و تکمیل ماده ۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه ۵۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

«سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

آیین‌نامه «شورای تخصصی حوزوی»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

اصلاح بند۳ ماده۲ اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر