لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود
1400/09/13 1400/09/17

اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1400/09/13 1400/09/17

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی
1400/09/13 1400/09/17

1- آیا تبصره‌ 2 ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟ 2-آیا حکم مذکور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟  

مشاهده بیشتر
مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه حین رسیدگی
1400/09/13 1400/09/17

مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه حین رسیدگی، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد چنانچه قبل از شروع به رسیدگی، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره مند می‌گردد و مطابق ماده 444 قانون مذکور، مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. حال این سوال مطرح است که اگر رسیدگی به پرونده متهمی که قبل از شروع به رسیدگی، سن وی از هجده سال تجاوز کرده در دادگاه بدوی غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص صورت گیرد، آیا تجدید نظر از رأی این دادگاه هم می‌تواند در دادگاه غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص خود انجام شود یا این‌که لزوماً می‌بایست در دادگاهی که ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده، رسیدگی شود؟  

مشاهده بیشتر
پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده
1400/09/13 1400/09/17

پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی، باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت، رأی برائت صادر شود.  

مشاهده بیشتر
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد
1400/09/13 1400/09/17

چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟  

مشاهده بیشتر