اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/09/17
شماره پرونده 1400-186/1-694 ک
شماره نظریه 7/1400/694
کلاسه نظریه 1400/09/13
اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود

اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می‌کند؟  

پاسخ

اولاً، مستفاد از مواد216، 417، 418 و 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد543، 544 و549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد9، 33 و70 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398»، به استثنای اجرای مجازات قصاص، اجرای مجازات‌های سالب حیات، مستلزم اذن مقام معظم ‌رهبری یا نماینده ایشان نیست. ثانیاً، مستفاد از مواد 476 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که «مجرد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور دلالت بر پذیرش و نقض حکم محکومیت قطعی موضوع درخواست اعاده دادرسی ندارد»؛ بنابراین در فرض سؤال که متعاقب صدور اذن مبنی بر اجرای قصاص، اعاده دادرسی درخواست شده است و دیوان عالی کشور به علت عدم احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با موارد مذکور در ماده 474 قانون موصوف، در اجرای ماده 476 این قانون، قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است، «لزوم استیذان مجدد» جهت اجرای قصاص نفس منتفی است.