چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/09/17
شماره پرونده 1400-88-809 ح
شماره نظریه 7/1400/809
کلاسه نظریه 1400/09/13
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد

چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟  

پاسخ

در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را درخواست کرده است، از آن‌جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده 23 یادشده خارج است.