لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
عنصر مادی پدیده مجرمانه عنصر مادی پدیده مجرمانه
کیفری 1401/12/01

پدیده مجرمانه ؛ فعل یا ترک فعلی است ، مخالف نظم اجتماعی که در قانون برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است.مفهوم عنصر مادی: تحقق خارجی، ملموس، محسوس و عینی فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.

مشاهده بیشتر
عنصر روانی پدیده مجرمانه عنصر روانی پدیده مجرمانه
کیفری 1401/12/01

انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.

مشاهده بیشتر
عنصر قانونی پدیده مجرمانه عنصر قانونی پدیده مجرمانه
کیفری 1401/12/01

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانونگذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای ان کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانونگذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.

مشاهده بیشتر
مقررات قانونی سوء سابقه  و جرایم موثر در سجل کیفری چگونه است؟ محکومیت هایی که موجب سوء پیشینه می شود مقررات قانونی سوء سابقه و جرایم موثر در سجل کیفری چگونه است؟ محکومیت هایی که موجب سوء پیشینه می شود
کیفری 1401/11/26

به موجب تبصره یک همین ماده محکومت ها در غیر موارد فوق در پیشینه کیفری محکوم درج می گردد اما در گواهی های صادره منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

مشاهده بیشتر
به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند ؟ به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند ؟
کیفری 1401/11/17

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند که طیف گسترده ای را در بر میگیرد که شامل زنا و روابط کمتر از آن می شود .

مشاهده بیشتر
دعوای رفع ممانعت از حق دعوای رفع ممانعت از حق
کیفری 1401/11/16

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخصی در ملکی شود ممانعت از حق کرده است و دعوای رفع ممانعت از حق، تقاضای کسی است که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی) دعوای ممانعت از حق عبارتست از« تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» برای مثال شخصی برای آبیاری ملکی که در تصرف دارد آب را از مجرای آبی که در ملک مجاور و یا سایرین قرار دارد عبور میداده امّا آنها حالا از این امر ممانعت بعمل آورند، استفاده کننده قبلی از حق ارتفاق مزبور می تواند با اقامه دعوای ممانعت از حق علیه آنها اقدام نماید.

مشاهده بیشتر
جرم عقیم جرم عقیم
کیفری 1401/11/10

جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد.

مشاهده بیشتر
تکرار جرم تکرار جرم
کیفری 1401/11/10

تکرار جرم به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم و تحمل مجازات آن مجددا مرتکب همان جرم و یا جرم دیگری شود که در این صورت به مجازاتش افزوده می‌شود.

مشاهده بیشتر
جرم محال جرم محال
کیفری 1401/11/10

به معنی بی حاصل و بی ثمر است. جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.

مشاهده بیشتر
اکراه در ارتکاب جرم اکراه در ارتکاب جرم
کیفری 1401/11/02

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

مشاهده بیشتر
انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه
کیفری 1401/11/02

رفتار مجرمانه می تواند به صورت های فاعل جرم: فاعل مادی ( مباشرت، مباشر جرم) – تسبیب (سبب جرم) – شرکت (شریک جرم) و فاعل معنوی و معاون جرم باشد.

مشاهده بیشتر
اجبار اجبار
کیفری 1401/10/20

مشاهده بیشتر
نسخ قانون نسخ قانون
کیفری 1401/10/11

یکی از عوامل سقوط مجازات، نسخ قانون است که در ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی بدین شرح پیش بینی شده است:«نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را متوقف می کند.

مشاهده بیشتر
نظارت الکترونیکی نظارت الکترونیکی
کیفری 1401/10/11

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد پیش‌بینی قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
نظام آزادی مشروط نظام آزادی مشروط
کیفری 1401/10/11

آزادی مشروط ، آزادی ای است که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به برخی از محکومان داده می شود تا در صورت رعایت شروط دادگاه، مابقی مجازات خود را در زندان نباشند.

مشاهده بیشتر
نظام نیمه آزادی نظام نیمه آزادی
کیفری 1401/10/11

این نظام شیوه ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.

مشاهده بیشتر
تصرف عدوانی مال منقول تصرف عدوانی مال منقول
کیفری 1401/10/07

تصرف عدوانی مال منقول، یعنی مال منقولی مانند اتومبیل، در تصرف شخصی بوده و شخص دیگری، بدون مجوز قانونی، آن مال را از تصرف شخص اول، خارج سازد.

مشاهده بیشتر
مزاحمت خیابانی برای خانم ها مزاحمت خیابانی برای خانم ها
کیفری 1401/10/05

در ماده 619 قانون مجازات اسلامی نوعی توهین به اعتبار جنسیت طرف توهین جرم انگاری شده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین کند مرتکب جرم شده است و تحت تعقیب کیفری قرار می­گیرد.

مشاهده بیشتر
مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری
کیفری 1401/10/05

مسئولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و لازمه‌ی آن بلوغ، عقل و اختیار مجرم است.

مشاهده بیشتر
معامله فضولی معامله فضولی
کیفری 1401/10/05

معامله‌ی فضولی، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ی فضولی شخص بدون اینکه صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند.

مشاهده بیشتر
مسئولیت کیفری اطفال مسئولیت کیفری اطفال
کیفری 1401/10/05

افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند و صِغَر یا عدم بلوغ از موانع مسئولیت کیفری محسوب می شود.به موجب قانون مجازات اسلامی سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و۱۵ سال تمام قمری است و درمورد افراد نابالغ بزهکار بر اساس اقدامات تامینی و تربیتی مندرج در قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد.

مشاهده بیشتر
مرور زمان مرور زمان
کیفری 1401/10/05

مرور زمان عبارت است از گذشت مدت زمانی قانونی که پس از آن جرم قابل تعقیب و رسیدگی نبوده و یا مجازات قابل اجرا نخواهد بود.

مشاهده بیشتر
مستی در حین ارتکاب جرم مستی در حین ارتکاب جرم
کیفری 1401/10/05

مستی حالتی است که بر اثر نوشیدن مواد مسکر مانند شراب، در انسان پدید می آید.(اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص ۸۸)حکم کلی در مورد مستی این است که مستی جزء موانع مسئولیت نیست.

مشاهده بیشتر
مجازات های اصلی مجازات های اصلی
کیفری 1401/10/03

مجازات اصلی، مجازاتی است که قانون گذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد.

مشاهده بیشتر
انواع اعتراض ثالث انواع اعتراض ثالث
کیفری 1401/09/30

یکی از روش‌های اعتراض به حکم دادگاه، اعتراض شخص ثالث است.

مشاهده بیشتر
مجازات تبعی مجازات تبعی
کیفری 1401/09/29

گاهی قانون گذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی در خصوص بعضی ازجرایم(مجازات تبعی در مورد همه جرایم وجود ندارد) به تبع مجازات اصلی، مجازات دیگری را به بزهکار بار می کند، بدون اینکه نیاز باشد این مجازات در حکم قید شده باشد(برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی).

مشاهده بیشتر
مجازات تکمیلی مجازات تکمیلی
کیفری 1401/09/29

مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند.

مشاهده بیشتر
مجازات قتل عمد مجازات قتل عمد
کیفری 1401/09/29

قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرم قتل عمد، تعیین گردیده است.

مشاهده بیشتر
عوامل موجهه جرم عوامل موجهه جرم
کیفری 1401/09/28

عوامل موجهه جرم، کیفیاتی هستند عینی و خارجی که به موجب قانون با زایل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن آن عمل می شوند.

مشاهده بیشتر
قاچاق مواد مخدر قاچاق مواد مخدر
کیفری 1401/09/28

قاچاق یعنی وارد‌ یا‌ خارج کردن پنهانی متاعی که معامله، ورود‌ آن‌ به‌ کشور‌ و خـروج آن از کـشور‌ مـمنوع‌ است.

مشاهده بیشتر