لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
آیین نامه
صنعت 1395/02/16

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1394/02/01

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1390/11/16

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1390/02/06

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1387/01/12

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1382/12/24

قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1368/07/01

قانون کار

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کار

مشاهده بیشتر