لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟
1401/11/08 1401/11/08

چنانچه در دادگاه بین طرفین سازش شفاهی صورت گیرد و دادگاه مفاد سازش‌نامه را مکتوب و به امضای خواهان و شهود برسد؛ اما خوانده از امضای آن استنکاف نماید و دادگاه استنکاف خوانده را صورت مجلس کند، آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟  

مشاهده بیشتر
آیا در این موارد دادگاه می‌تواند بهای خواسته را علی‌الحساب محسوب و حکم به مبلغی مازاد بر رقم مندرج در دادخواست صادر کند؟
1401/11/08 1401/11/08

در مواردی تقدیم‌کننده دادخواست بدون آن‌که در قسمت خواسته عبارت علی‌الحساب را پس از ذکر مبلغ قید کرده باشد، پس از ذکر مبلغ خواسته یا پیش از آن، عباراتی مانند با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری ذکر می‌کند؛ آیا در این موارد دادگاه می‌تواند بهای خواسته را علی‌الحساب محسوب و حکم به مبلغی مازاد بر رقم مندرج در دادخواست صادر کند؟  

مشاهده بیشتر
آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟
1401/11/08 1401/11/08

1- آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟ 2- آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟  

مشاهده بیشتر
آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟
1401/11/08 1401/11/08

1- آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟ 2- آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟  

مشاهده بیشتر