آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/11/08
شماره پرونده 1401-127-811 ح
شماره نظریه 7/1401/811
کلاسه نظریه 1401/11/08
آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟

چنانچه در دادگاه بین طرفین سازش شفاهی صورت گیرد و دادگاه مفاد سازش‌نامه را مکتوب و به امضای خواهان و شهود برسد؛ اما خوانده از امضای آن استنکاف نماید و دادگاه استنکاف خوانده را صورت مجلس کند، آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟  

پاسخ

صرف‌نظر از آن‌که صرف توافقات پیش از امضای سازش‌نامه، سازش تلقی نمی‌شود، در فرض سؤال، دادرس در مقام ایجاد سازش بوده و نه رسیدگی قضایی؛ لذا موضوع از شمول مقررات ناظر بر استنکاف از امضای صورت‌جلسه محاکماتی و احکام مترتب بر آن خروج موضوعی دارد؛ بنابراین از آن‌جا که در این فرض تحقق سازش مسجل نیست، موجبی برای صدور گزارش اصلاحی به شرح منعکس در استعلام وجود ندارد.