لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟
1401/09/26 1401/09/26

در هیچ‌یک از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از فرم در آراء و تصمیمات قضایی منع نشده است. حال سؤال اینجاست که آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟  

مشاهده بیشتر