آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/09/26
شماره پرونده 1401-168-508 ک
شماره نظریه 7/1401/508
کلاسه نظریه 1401/09/26
آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟

در هیچ‌یک از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از فرم در آراء و تصمیمات قضایی منع نشده است. حال سؤال اینجاست که آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟  

پاسخ

مستفاد از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 374، 378 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که آرای مراجع قضایی باید با توجه به مندرجات و موضوع هر پرونده به صورت خاص و موردی به نحو مستدل، موجه و مستند به قانون و اصول حقوقی انشاء و صادر شود؛ بنابراین استفاده یا عدم استفاده از فرم موضوعیتی ندارد.