لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا اخذ جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟
1401/09/15 1401/09/15

با توجه به حکم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که اعلام می‌دارد: «در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود ...» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا منظور از وثیقه‌های سپرده‌شده صرفاً ناظر به مواردی است که محکوم‌علیه خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آن‌که حکم ماده شامل وثیقه‌های تودیعی از سوی اشخاص ثالث نیز می‌شود؟ ثانیاً، آیا اخذ جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟  

مشاهده بیشتر
آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1401/09/15 1401/09/15

آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می‌تواند موجب تغییر مجازات اشد و اجرای اشد بعدی شود یا این‌که اشد اولیه با وصف تخفیف و نیز تقلیل مجازات نسبت به مجازات دیگر اجرا می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم‌الادا پرداخت شود (ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
1401/09/15 1401/09/15

نظر به اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم‌الادا پرداخت شود (ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و این‌که در صورت کندن یا از بین بردن موی سر زن و رویش مجدد، مهر‌المثل زن پرداخت می‌شود (ماده 577 قانون فوق الذکر) در صورت تعیین مهرالمثل زن به مبلغ مشخص و صدور حکم بر اساس آن، در زمان پرداخت، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟ به طور مثال جنایت شبه عمدی موجب از بین رفتن و رویش مجدد موی زنی شده و هر پرداختی باید به قیمت روز باشد؛ حال چگونه باید قیمت روز هر قسط را تعیین کرد؟  

مشاهده بیشتر