آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/09/15
شماره پرونده 1401-186/1-772 ک
شماره نظریه 7/1401/772
کلاسه نظریه 1401/09/15
آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می‌تواند موجب تغییر مجازات اشد و اجرای اشد بعدی شود یا این‌که اشد اولیه با وصف تخفیف و نیز تقلیل مجازات نسبت به مجازات دیگر اجرا می‌شود؟  

پاسخ

منظور از «مجازات اشد مندرج در دادنامه» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 با توجه به عبارت «فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است» و عبارت «اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی غیر قابل اجرا گردد اشد بعدی اجرا می‌شود»؛ مجازات اشد مندرج در حکم قطعی است؛ چه این‌که حکم غیر قطعی اصولاً قابلیت اجرا ندارد. بر این اساس اگر محکوم‌علیه در مهلت تجدید نظرخواهی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و دادگاه در راستای اعمال ماده 442 قانون پیش‌گفته مجازات اشد مندرج در دادنامه غیر قطعی را تخفیف دهد، مجازات قابل اجرا، مجازات اشد مندرج در حکم قطعی است.