لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت
1400/06/21 1400/07/03

آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت محسوب می‌شود؟  

مشاهده بیشتر