آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/07/03
شماره پرونده 1400-40-561 ع
شماره نظریه 7/1400/561
کلاسه نظریه 1400/06/21
آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت

آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت محسوب می‌شود؟  

پاسخ

          هرچند کارکنان برخی کانون‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی که بر اساس قوانین مربوط عهده‌دار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به تعاریف «فرد صنفی، صنف و اتحادیه» در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، اصناف و اتحادیه‌ها جزو دستگاه‌های اجرایی نیستند و اعضای آن‌ها مستخدم، کارمند و یا مأمور دولت محسوب نمی‌شوند و بر این اساس، بازرس اتحادیه اصناف که عضوی از صنف و اتحادیه است نیز مأمور دولت محسوب نمی‌شود.