لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
زیربنایی 1394/01/30

قانون حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1393/06/19

قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1342/10/20

قانون سازمان برق ایران

مشاهده بیشتر