لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
حمل و نقل 1401/04/08

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون تولیدی شرکت رخش خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/03/30

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/03/24

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون دایون ۱۰ تن تولیدی شرکت اریا اورست

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/02/26

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو

مشاهده بیشتر
دستورالعمل
حمل و نقل 1393/06/18

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به اعتراض نسبت به قبض جریمه رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1391/06/26

آیین نامه اجرایی بررسی تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1390/06/20

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1389/12/08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون دریایی با اصلاحات 1391

مشاهده بیشتر