کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
فرایند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری فرایند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری مشاهده بیشتر
قواعد حاکم بر استجواب کیفری قواعد حاکم بر استجواب کیفری مشاهده بیشتر
مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته مشاهده بیشتر
مبانی و معیار های اسلامی طبقه بندی جرائم مبانی و معیار های اسلامی طبقه بندی جرائم مشاهده بیشتر
مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان مشاهده بیشتر
مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری در حقوق ایران مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری در حقوق ایران مشاهده بیشتر
مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری مشاهده بیشتر
موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال مشاهده بیشتر
نقش توبه در حدود و تعزيرات نقش توبه در حدود و تعزيرات مشاهده بیشتر
نقش توبه در حدود و تعزیرات نقش توبه در حدود و تعزیرات مشاهده بیشتر
وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی حقوقی وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی حقوقی مشاهده بیشتر
گزارش سازمان ملل متحد درباره اعدام گزارش سازمان ملل متحد درباره اعدام مشاهده بیشتر
ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ  ٦٣٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ  اسلامی ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ ٦٣٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ اسلامی مشاهده بیشتر