کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
تاثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما تاثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما مشاهده بیشتر
شرط محدوديت کسب وکار در قرارداد کار شرط محدوديت کسب وکار در قرارداد کار مشاهده بیشتر
قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل مشاهده بیشتر