تاثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

تاثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما دانلود کتاب
منابع

صفائی ، سید حسین (1364) ، قوه ی قاهره و فورس ماژور ، مجله حقوقی ، تهران ، ش 3

نویسندگان

زهره نیک فرجام

تاریخ چاپ

1391/12/16

چکیده

نویسنده : زهره نیک فرجام 

چکیده : 

عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده میباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکه عوامل و اسباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خارجی گاه مانع انتساب تقصیر به خوانده می شود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطع میکند. بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یا به اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قوهی قاهره شاید به دو صورت در وقوع خسارت نقش داشته باشد: 1_علت منحصر وقوع حادثهی زیانبار باشد 2_ یکی از اسباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تاثیر ویژه بر رفع مسئولیت مدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوهی قاهره میتوان از قاعدهی لاضرر، نفی عسروحرج و استیمان یاد کرد. این مقاله دربارهی تاثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما در صورت ورود ضرر و زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است.