کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی مشاهده بیشتر
تبیین جايگاه اصول و تشريفات دادرسي در داوري تبیین جايگاه اصول و تشريفات دادرسي در داوري مشاهده بیشتر
خلا های قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور خلا های قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور مشاهده بیشتر
ماهیت ، ویژگی ها و صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان ماهیت ، ویژگی ها و صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان مشاهده بیشتر
مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی مشاهده بیشتر
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎم داوري :ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎم داوري :ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ؟ مشاهده بیشتر