تبیین جايگاه اصول و تشريفات دادرسي در داوري

تبیین جايگاه اصول و تشريفات دادرسي در داوري دانلود کتاب
منابع

جعفری لنگرودی ، محمدجعفر(1372)،ترمینولوژی حقوق، تهران ، انتشارات گنج دانش

نویسندگان

علیرضا آذربایجانی - محمدرضا سماواتی پور

تاریخ چاپ

1393/10/25

چکیده

نویسندگان :علیرضا آذربایجانی و محمدرضا سماواتی پور 

چکیده :

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده‌ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می‌تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیــده، عده‌ای دیگر از حقوقدانان بیان می‌کنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه‌های دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانة خصوصی‌بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.