لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا از موارد صدور رأی اصلاحی است یا این که این ادعا از طریق دادخواست حقوقی باید پیگیری شود؟
1401/02/20 1401/02/27

پرونده‌ای نزد دادگاه تجدیدنظر با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در نتیجه بی‌احتیاطی در امر رانندگی مطرح و دادگاه اعتراض شاکی را وارد ندانسته و رأی به پرداخت دیه و جزای نقدی را تأیید کرده است. در مرحله اجرای احکام شاکی گواهی پزشکی قانونی جدیدی را ارائه می‌کند که در دیات در نظر گرفته شده قبلی تغییر ایجاد می‌کند که در مقام صدور رأی وجود نداشته است؛ اما مرتبط با حادثه است. تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصلاحی است یا این که این ادعا از طریق دادخواست حقوقی باید پیگیری شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی
1401/02/20 1401/02/27

رسیدگی های انتظامی در سازمان نظام پزشکی و یا پاسخ به دستور مراجع قضایی مبنی بر صدور اظهارنظر کارشناسی مستلزم دسترسی به مدارکی از جمله نتیجه کالبدشکافی ،آسیب شناسی، سم شناسی و علل تا مه فوت می باشد .از طرفی مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی ،ساز و کار این روند در آن سازمان مهیا است .از طرف سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست نظام پزشکی ،ارسال مدارک فوق الذکررا منوط به اخذ دستور مقام قضایی که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. از آنجا که اذن در شی اذن در لوازم آن است و قانون به صراحت سازمان نظام پزشکی را مرجعی صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح می‌داند ،و از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور از ارکان قوه محترم قضائیه می باشد،لذا مستدعی است در صورت صلاحدید طی بخشنامه سازمان پزشکی قانونی را امر به تکلیف در این خصوص بفرمایید.  

مشاهده بیشتر
ملاک تشخیص مرور زمان (اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب) در خصوص معاملات در جرایم تعزیری
1401/02/20 1401/02/27

ملاک تشخیص مرور زمان (اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب) در خصوص معاملات در جرایم تعزیری چیست؟  

مشاهده بیشتر