لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد
1400/11/02 1400/11/06

آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر  

مشاهده بیشتر
در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده ۳۹ همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده
1400/11/02 1400/11/06

در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده ۳۹ همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده یا از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لاکن تعریفی که در ماده ۲ همین قانون از تامین کننده ارائه شده مهم است و مشخص نیست مبنای تشخیص اهمیت تجاری صنفی و حرفه ای چیست آیا مواردی که طرف خودش را تامین‌کننده معرفی می‌کند و خریدار به همین اعتبار از خرید اینترنتی در سایت دیوار یا سایر سایت ها می کند هم مشمول این ماده می شود یا خیر  

مشاهده بیشتر
نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
1400/11/02 1400/11/06

نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیش‌گفته: 1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟ 2- اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟  

مشاهده بیشتر