لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا با توجه به حکم مقرر در مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
1400/09/29 1400/10/04

حکم بر ابطال مبایعه‌نامه‌های استنادی و ابطال سند انتقال یک باب منزل مسکونی صادر شده است؛ اما در خصوص ایادی بعدی به استثنای ربا دهنده و ربا‌گیرنده که ملک را مورد معامله قرار داده‌اند، نسبت به ثمن معامله تعیین تکلیف نشده است. آیا با توجه به حکم مقرر در مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم صادره قابلیت اصلاح دارد؟ یا این تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم طرح دعوای دیگری است؟  

مشاهده بیشتر
آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی
1400/09/29 1400/10/04

آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می‌کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟  

مشاهده بیشتر