لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
مصوبه شماره ۴ جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (تکمیل سرویسهای سازمان تامین اجتماعی) مصوبه شماره ۴ جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (تکمیل سرویسهای سازمان تامین اجتماعی)
حقوق عمومی 1400/05/23

مصوبه شماره ۴ جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (تکمیل سرویسهای سازمان تامین اجتماعی) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص افزايش سرمايه ۲۰۰ درصدی بانك شهر، حاكي از پرداخت قدرالسهم افزايش سرمايه شهرداری اصفهان به ميزان ۲۳۲۷ ميليارد ريال در قالب آورده های نقد و غيرنقدی مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص افزايش سرمايه ۲۰۰ درصدی بانك شهر، حاكي از پرداخت قدرالسهم افزايش سرمايه شهرداری اصفهان به ميزان ۲۳۲۷ ميليارد ريال در قالب آورده های نقد و غيرنقدی
1400/04/13

در این خبر به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص افزايش سرمايه ۲۰۰ درصدی بانك شهر، حاكي از پرداخت قدرالسهم افزايش سرمايه شهرداری اصفهان به ميزان ۲۳۲۷ ميليارد ريال در قالب آورده های نقد و غيرنقدی، می پردازیم.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اقدام سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری نسبت به انتشار آگهی مناقصه عمومی جهت تعيين پيمانكار مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اقدام سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری نسبت به انتشار آگهی مناقصه عمومی جهت تعيين پيمانكار
1400/04/13

در این خبر به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اقدام سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری نسبت به انتشار آگهی مناقصه عمومی جهت تعيين پيمانكار، می پردازیم.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ ۹ /۱۱ /۹۹ فیمابین شهـرداری منطقه ۵ و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ ۹ /۱۱ /۹۹ فیمابین شهـرداری منطقه ۵ و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ ۹ /۱۱ /۹۹ فیمابین شهـرداری منطقه ۵ و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی، ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عوارض احداث بیمارستانهای خصوصی با بیشتر از ۹۶ تخت مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عوارض احداث بیمارستانهای خصوصی با بیشتر از ۹۶ تخت
1400/04/13

در این خبر به، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عوارض احداث بیمارستانهای خصوصی با بیشتر از ۹۶ تخت، می پردازیم.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مبایع نامه تنظیمی فی مابین شهرداری اصفهان با آقای احمد مقبل و شریك مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مبایع نامه تنظیمی فی مابین شهرداری اصفهان با آقای احمد مقبل و شریك
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مبایع نامه تنظیمی فی مابین شهرداری اصفهان با آقای احمد مقبل و شری، ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا، ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر پورتو (از كشور پرتغال) مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر پورتو (از كشور پرتغال)
1400/04/13

در این خبر به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر پورتو (از كشور پرتغال)، می پردازیم.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تامین بخش غیرنقدی قرارداد اجرای تونل N۲H۲ قطار شهری مورد پیمان با قرارگاه خاتم الانبیاء مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تامین بخش غیرنقدی قرارداد اجرای تونل N۲H۲ قطار شهری مورد پیمان با قرارگاه خاتم الانبیاء
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تامین بخش غیرنقدی قرارداد اجرای تونل N۲H۲ قطار شهری مورد پیمان با قرارگاه خاتم الانبیاء ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعرفه خدمات مجالس در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعرفه خدمات مجالس در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۰
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعرفه خدمات مجالس در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۰، ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعیین پیمانكار جهت اجرای پروژه احداث زیرگذر اندیشه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعیین پیمانكار جهت اجرای پروژه احداث زیرگذر اندیشه
1400/04/13

در این خبر به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعیین پیمانكار جهت اجرای پروژه احداث زیرگذر اندیشه، می پردازیم.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی
حقوق عمومی 1400/06/06

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی، الاغ گردید.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه
حقوق عمومی 1400/06/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه، ابلاغ گردید.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح راهبردی یکپارچه توسعه مناطق و مبادی مرزی کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح راهبردی یکپارچه توسعه مناطق و مبادی مرزی کشور
حقوق عمومی 1400/06/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح راهبردی یکپارچه توسعه مناطق و مبادی مرزی کشور، ابلاغ گردید.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد
حقوق عمومی 1400/06/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد، ابلاغ گردید.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران
حقوق عمومی 1400/06/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران، ابلاغ گردید.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای عالی معادن موضوع تکمیل مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶) - نحوه اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوبه شورای عالی معادن موضوع تکمیل مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶) - نحوه اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن
1400/04/20

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تکمیل مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶) - نحوه اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد ابلاغ شد مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح تبصره ماده (۱) آیین نامه تشکل های مردم نهاد ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه مربوط به تعیین عضو منتخب هیات وزیران در شورای عالی کار ابلاغ شد مصوبه مربوط به تعیین عضو منتخب هیات وزیران در شورای عالی کار ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین عضو منتخب هیات وزیران در شورای عالی کار ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
معارفه مدیرکل امور مجلس و تدوین لوایح سازمان تعزیرات برگزار شد معارفه مدیرکل امور مجلس و تدوین لوایح سازمان تعزیرات برگزار شد

مراسم معارفه مهدی بهرامیان به عنوان مدیرکل امور مجلس و تدوین لوایح سازمان تعزیرات حکومتی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

مشاهده بیشتر
معاضدت قضایی؛ وکالت حمایتی معاضدت قضایی؛ وکالت حمایتی

رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز رئوس فعالیت‌های این اداره را به مناسبت روز وکیل مدافع تشریح کرد.

مشاهده بیشتر
معافیت 22 واحد تولیدی از پرداخت سود و جریمه مازاد بانکها معافیت 22 واحد تولیدی از پرداخت سود و جریمه مازاد بانکها

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به لزوم حمایت از تولید و رفع کردن موانع برای تولیدگران از معافیت 22 واحد تولیدی از پرداخت سود و جریمه مازاد بانکها با رای دادگاههای این استان خبر داد.

مشاهده بیشتر
معان اول قوه قضاییه از مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد معان اول قوه قضاییه از مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد

حجت الاسلام والمسلمین مصدق از مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد.

مشاهده بیشتر
معاون اجتماعی قوه قضائیه: درآمد همکاران ما با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد معاون اجتماعی قوه قضائیه: درآمد همکاران ما با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این‌که درآمدهای همکاران ما در بخش‌های اداری و قضایی با هزینه‌ها هم‌خوانی و تناسب لازم را ندارد گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه رفع مشکلات معیشتی همکاران اعم از اداری و قضایی است.

مشاهده بیشتر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا از مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه بازدید کرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا از مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه بازدید کرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار و دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

مشاهده بیشتر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: هر ماه ۲۰ هزار شکایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی ثبت می‌شود معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: هر ماه ۲۰ هزار شکایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی ثبت می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند.

مشاهده بیشتر
معاون اول دستگاه قضا از معاونت قضایی قوه قضاییه بازدید کرد معاون اول دستگاه قضا از معاونت قضایی قوه قضاییه بازدید کرد

معاون اول قوه‌قضاییه از معاونت قضایی قوه قضاییه بازدید کرد و در جریان پرونده‌ها قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
معاون اول دستگاه قضا: با تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی خلأ‌های قانونی موجود مرتفع خواهد شد/ تشکیل کارگروه‌های مشترک در جهت حل مشکلات قضایی مردم معاون اول دستگاه قضا: با تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی خلأ‌های قانونی موجود مرتفع خواهد شد/ تشکیل کارگروه‌های مشترک در جهت حل مشکلات قضایی مردم

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

مشاهده بیشتر
معاون اول دستگاه قضا: بی توجهی به ارباب رجوع در حل مشکلات جایز نیست/ تاکید سند تحول قضایی بر تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم معاون اول دستگاه قضا: بی توجهی به ارباب رجوع در حل مشکلات جایز نیست/ تاکید سند تحول قضایی بر تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم

حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: در سند تحول قضایی به صورت جدی تاکید بر تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم شده است.

مشاهده بیشتر