لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مسکن 1401/11/11

رای شماره ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن درخصوص اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1401/08/21

اساسنامه صندوق ملی مسکن

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1393/03/07

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1393/03/07

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1391/04/25

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1390/09/20

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1388/12/02

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1376/06/05

قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1365/08/15

قانون روابط موجر و مستاجر 1365

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1362/02/13

قانون روابط موجر و مستاجر 1362

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1356/05/02

قانون روابط موجر و مستاجر 1356

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تملک آپارتمان ها

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی قانون تملک بر آپارتمان ها

مشاهده بیشتر