لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مالی 1401/05/26

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1401/04/25

طرح الحاق یک تبصره به بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1400/09/02

ساز و کار اجرایی جزء ۹ بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1400/03/10

بخشنامه موضوع رفع ابهام از حکم جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1399/01/31

بخشنامه موضوع اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/11/13

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/08/09

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/07/21

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1394

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/06/04

آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/04/31

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/04/21

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1393/12/06

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1392/10/03

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1391/05/15

آیین نامه اجرایی نقل و انتقال خودرو

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1388/09/11

آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1388/06/02

قانون صدور چک

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1386/11/17

قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1384/09/01

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1384/08/15

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1383/01/25

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1379/03/10

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1366/06/10

قانون محاسبات عمومی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1364/06/28

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1351/04/07

قانون پولی و بانکی کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر