لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

بخشنامه موضوع پیشگیری از طرح دعاوی احتمالی در دیوان عدالت اداری و انتظام بخشیدن به استعلامات صادره از سوی دستگاههای اجرایی

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۱۷۶/د-۱۴۰۰/۰۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
قانون

تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

مشاهده بیشتر
قانون

رای شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات وزیران

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.»

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌های به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، ابطال شد.»

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۲۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است و ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده

مشاهده بیشتر
قانون

قسامه مثبت جنبه خصوصی جرم است نه جنبه عمومی آن (رأی وحدت رویه ۸۱۵)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر