لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
آیین نامه
ثبتی 1387/06/11

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387

مشاهده بیشتر
قانون
ثبتی 1376/08/21

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت شرکت ها 1311

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت شرکت ها 1340

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت شرکت ها 1352

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت احوال و کارت ملی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت اسناد و املاک

مشاهده بیشتر