لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

مشاهده بیشتر
قانون

اصلاحيه دستورالعمل قوه قضائيه در خصوص نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند ه تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند م تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه قوه قضائيه در مورد تخصيص شناسه ملي،‌ ايجاد شناسنامه هويتي و هماهنگي ميان واحدهاي قوه قضاييه و واحدهاي وابسته

مشاهده بیشتر
قانون

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون

لايحه اصلاح ماده ای از قانون آيين دادرسی كيفری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کیفری 1394

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مشاهده بیشتر