دکتر زهرا فهرستی
دکتر زهرا فهرستی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

آنلاین

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

تجربیات پژوهشی و دانشگاهی ۱- کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی ۱۳۸۶، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری ۲- سومین همایش دیدگاه های اسلان در پزشکی۱۳۸۱، مشهد بیمارستان قائم ۳- چهارمین همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی۱۳۸۴، مشهد بیمارستان قائم ۴- زن و پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی ۵- زنان – مسائل فرهنگی، اجتماعی، جهانی سازی۱۳۸۳، دانشگاه تربیت مدرس ۶- آسیب های اجتماعی و راه کارهای اسلامی۱۳۸۷، تهران سالن وزارت اطلاعات ۷- همایش غدیر و انسان معاصر۱۳۸۸، سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان ۸- کارگاه آموزشی زنان و انقلاب اسلامی ۱۳۸۹، سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان ۹- همایش بین المللی ایران و قفقاز، تعاملات تاریخی و فرهنگی ۱۳۸۹، گرجستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس ۱۰- زنان و نقش آن ها در هزاره سوم ۱۳۸۸، دانشگاه لاوازیان ایروان ۱۱- زنان، خانوادهو توسعه اجتماعی در حوزه قفقاز و ایران۱۳۹۰، دانشگاه دولتی ایروان ۱۲- دومین همایش بین المللی ارمنی – ایران شناسی ۱۳۹۰، مرکز نسخ خطی ماتندران ایروان - چاپ کتاب، تحقیق و ترجمه رساله تقیه امام خمینی - راهنمایی و مشاوره بیش از پنجاه پایان نامه ارشددر رشته فقه و مبانی حقوق در دانشگاه و حوزه - داوری مجلات پژوهش زنان، پژوهش ادبی و ... می باشد. مقالات و سخنرانی ۱- نقد آرای فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب، مجله پژوهش زنان ۲- بررسی سن بلوغ از دیدگاه فقهی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق ۳- بررسی مسئولیت کیفری پزشکان، فصلنامه فقه و مبانی حقوق ۴- بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری در آن، فصلنامه تخصصی فقه و تمدن ۵- قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن ۶- بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس، فقه و تاریخ تمدن ۷- بررسی آثار تمدن ایرانی شیعی در ارمنستان، فصلنامه پژوهشی شیعه شناسی ۸- آثار مخرب پولشویی بر اقتصاد خرد و کلان، مجله پژوهشی کانتق ۹- بررسی وضعیت اقلیت های دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه متین ۱۰- جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه، فصلنامه پژوهش فقه و ومبانی حقوق ۱۱- بررسی حقوق جنسی زوجین و چالشهای مرتبط با آن، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ ۱۲- گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی، پژوهشنامه متین ۱۳- بررسی شرایط مندرج در سند ازدواج ، فصلنامه بانوان شیعه ۱۴- آموزه های غدیربرای جامعه اسلامی، نشریه مهر، چاپ ارمنستان ۱۵- انقلاب و بازآفرینی هویت زنان، مجموعه مقالات نقش زنان در انقلاب اسلامی ۱۶- نگرش مشترک ایرانیان و ارامنه به کارکردهای چندگانه زبان در انقلاب اسلامی ۱۷- احکام و مسئولیت های پزشک در روانشناسی بالینی ۱۸- دیدگاه های آیت الله تسخیری در مورد حقوق اقلیت ها، در کتاب اندیشه نامه آیت الله تسخیری ۱۹- شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی، فصلنامه علمی – پژوهشی متین ۲۰-Legislation Approach Toward Human Trafficking Iran and the Caucasus(ISI) سوابق کاری - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از سال ۷۶ - عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق واحد مرکز - سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه