دکتر فیض الله جعفری
دکتر فیض الله جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا همدان - وکیل پایه یک دادگستری

آنلاین

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا همدان - وکیل پایه یک دادگستری

سوابق پژوهشی: پایان نامه ها: پایان نامه کارشناسی ، ارشد: مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی به راهنمایی دکتر ایرج بابایی (دانشگاه تربیت مدرس) با امتیاز عالی و نمره ۱۹/۲۵ رساله دکتری: (مقر)در داوری تجاری جایگاه بین المللی، به راهنمایی دکتر محمدعلی بهمئی (دانشگاه شهید بهشتی)، با امتیاز عالی و نمره ۱۹/۵ پروژه: موانع حقوقی سرمایه گذاری در ایران (بخش حل و فصل اختلافات)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه پروژه: اصلاح قانون مدنی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه (بخش تعارض قوانین) ( با پیشنهاد مواد قانونی) پروژه :اصلاح قانون مدنی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه(بخش مسؤولیت مدنی) ( با پیشنهاد مواد قانونی) پروژه: اصلاح قانون مدنی (بخش قواعد عمومی قراردادها) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه (با پیشنهاد مواد قانونی) مقالات و سخنرانی مقاله: حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی ، مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش، مقاله :ماهیت و مبنای مسؤولیت مدنی متصدیان حمل و نقل (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی)، مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش، مقاله: نظم عمومی در حقوق اروپا (ترجمه)، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، مقاله: تحقق رؤیا: داوری خودآیین (ترجمه)، مجله حقوقی بینالمللی، مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، مقاله: رویه قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژهنامه شماره ،مجله علوم انسانی و هنر ، مقاله: تکلیف دادگاه در ارجاع طرفین به داوری: اثر منفی موافقتنامه داوری . پژوهشگاه علوم انسانی، مقاله: آشنایی با قرارداد آتی در بورس، مجله پژوهش علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، سوابق کاری سازمان- بخش مربوطه -سمت: دانشگاه بوعلی سینا- هیأت علمی- گروه حقوق کانون وکلای دادگستری مرکز -وکیل پایه یک دادگستری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اداره کل حقوقی - کارشناس حقوقی وزارتخانه قوه قضاییه -معاونت حقوقی و توسعه قضایی -پژوهشگر و عضو کمیسیون قوانین مدنی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) - معاونت حقوقی و امورقراردادها قراردادها -مشاور و کارشناس حقوقی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - کمیسیون حقوقی- مشاور حقوقی شرکت صنایع پنتان شیمی -مشاور مدیر عامل -مشاور حقوقی شرکت مهندسی بدر سیستم-مشاور عامل - مشاور حقوقی شرکت صنعتی توربیندار-مشاور مدیر عامل- مشاور حقوقی سوابق آموزشی: تدریس حقوق تجارت بین الملل، داوری تجاری بین المللی، حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی، در: دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات همدان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه پیام نور تهران دوره ، - تدریس حقوق تجارت و حقوق مدنی های کاربردی اسناد تجاری، حقوق شرکتها و حقوق قراردادها تاکنون، در مراکز ذیل: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی قرارگاه سازندگی خاتم اأنبیاء