اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص)

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/08/26
شماره ویژه نامه ۸۲۶
شماره انتشار ۲۰۵۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۶۳۴۹/ت۵۱۶۰۰هـ                                                                  ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شـورای عالی مناطق آزاد تجـاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت، شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود. ماده۲ـ نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می­شود. ماده۳ـ هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه منطقه آزاد کیش، در چارچوب سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. ماده۴ـ شرکت مجاز است در چارچوب سیاست­های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف ـ مطالعه و اجرای طرح­های زیربنایی عمرانی، توسعه و نگهداری، راهبری و نگهداری امور شهری در قالب پروژه­ها، مستحدثات عمومی و خصوصی و ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی، نظافت شهری و معابر عمومی و نظارت فنی بر ساخت و ساز شهری، صدور مجوز و پایان کار ساختمان و نظارت بر خدمات تبلیغاتی و وصول هرگونه عوارض مجاز و مصوب در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی. ب ـ تأمین و تولید آب شرب و آب مصرفی فضای سبز منطقه. ج ـ برنامه­ریزی، مدیریت، انتقال و احداث شبکه و واگذاری انشعابات و توزیع و فروش آب. د ـ مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب و نگهداری و بهره­برداری از شبکه و تأسیسات و واگذاری انشعابات و توسعه آن به منظور تأمین مصارف مربوط. هـ ـ انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت. ماده۵ ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است. ماده۶ ـ مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است. تبصره ـ شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی را دایر و آنها را منحل نماید. ماده۷ـ سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال منقسم به پانزده هزار (۰۰۰/۱۵) سهم عادی دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) ریالی با نام است، که از محل آورده­های غیرنقدی شرکت­های آب کیش به شماره ثبت (۸۳۴) تقویم می­شود و تمام آن تأدیه شده است. تبصره ـ سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک­ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تامین شود. فصل دوم ـ ارکان شرکت ماده۸ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است: الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیأت‌مدیره ج ـ بازرس (حسابرس) ماده۹ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می‌شود. ماده۱۰ـ مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق­العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند. تبصره۱ـ هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می­توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق­العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده را دعوت نمایند. تبصره۲ـ هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید. ماده۱۱ـ مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود. ماده۱۲ـ دعوت­نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می­شود. ماده۱۳ـ مجامع عمومی اعم از عادی و فوق­العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می­شود، برگزار می­شود. ماده۱۴ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق­العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می­کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. تبصره۱ـ مـذاکرات و تصـمیمات مجامع عمومی شرکت در صورتجلسه­ای که به امضای هیأت رئیسه می­رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می­شود. تبصره۲ـ یک نـسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می­شود. ماده۱۵ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: الف ـ تعیین خط مشی کلی شرکت. ب ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی. ج ـ بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت. د ـ بررسی و تصویب آیین­نامه­های مورد نیاز شرکت. هـ ـ تعیین حقوق، حق­الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. و ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی­های شرکت. ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره.  ح ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی. ط ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست­های مورد نیاز و برنامه­های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی. ماده۱۶ـ مجمع عمومی فوق­العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می­نماید: الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت. ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت. ج ـ انحلال شرکت. ماده۱۷ـ شرکت به وسیله هیأت‌مدیره­ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره۱ـ در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می­شود. تبصره۲ـ انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است. ماده۱۸ـ اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می­کنند. ماده۱۹ـ هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رئیس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می­دهد. ماده۲۰ـ برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورتجلسه­ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می­رسد. تبصره ـ نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می­شود. ماده۲۱ـ اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است: الف ـ اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل. ج ـ تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی. د ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی. هـ ـ تدوین آیین­نامه­های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. و ـ پیشنهاد نحوه سرمایه­گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی. ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب­های یادشده. ح ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین­المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه­ها، اعطای مهلت برای محکوم­به در دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. ماده۲۲ـ هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می­کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می­توانند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند. ماده۲۳ـ کلیه چک­ها، سفته­ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است. ماده۲۴ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب می­کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. تبصره۱ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند. تبصره۲ـ تعیین میزان حق­الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است. ماده۲۵ـ بازرس یا بازرسان قانونی می­توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود. ماده۲۶ـ گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است. فصل سوم ـ سایر مقررات ماده۲۷ـ هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود. ماده۲۸ـ هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد. ماده۲۹ـ صاحبان سهام می­توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند. ماده۳۰ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است. ماده۳۱ـ مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نماید. ماده۳۲ـ انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان­پذیر است. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۶۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری