اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/07/06
شماره ویژه نامه ۸۱۲
شماره انتشار ۲۰۵۵۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ                                                                    ۱/۷/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه فصل یکم ـ کلیات ماده۱ـ کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۸ـ به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ . ب ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. پ ـ مخاطرات سامانه‌ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن. ت ـ مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد و در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. ث ـ شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص. ماده۲ـ صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیأت امنا و هیأت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می‌نماید. ماده۳ـ محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیأت عامل، اعلام می‌شود. ماده۴ـ صندوق برای مدت نامحدود تأسیس می‌شود. ماده۵ ـ موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوط به پیشنهاد هیأت عامل به تصویب هیأت امناء می‌رسد. فصل دوم ـ ارکان صندوق ماده۶ ـ صندوق دارای ارکان زیر است: الف ـ هیأت امنا ب ـ هیأت عامل پ ـ حسابرس ـ بازرس ماده۷ـ هیأت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیأت امنای صندوق می‌باشد. ماده۸ ـ هیأت امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس هیأت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می‌دهد. تبصره۱ـ هیأت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیأت، رئیس هیأت عامل یا حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد. تبصره۲ـ رئیس هیأت عامل با موافقت رئیس هیأت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت می‌نماید. تبصره۳ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می‌شود. ماده۹ـ جلسات هیأت امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیأت اتخاذ می‌گردد. ماده۱۰ـ دبیر هیأت امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت امنا را طی صورتجلسه‌ای به امضای اعضای حاضر می‌رساند. ماده۱۱ـ اختیارات و وظایف هیأت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف ـ تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق ب ـ تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق پ ـ تصویب نظام‌نامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی ت ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق  ث ـ انتخاب اعضای هیأت عامل ج ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا چ ـ ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت‌دار ح ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیأت وزیران خ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق تبصره ـ هیأت امنا می‌تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیأت عامل واگذار نماید. ماده۱۲ـ اعضای هیأت عامل متشکل از سه نفر صاحب‌نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می‌نمایند. تبصره۱ـ انتخاب مجدد اعضای هیأت عامل بلامانع است. تبصره۲ـ درصورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیأت عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه می‌دهد. تبصره۳ـ در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیأت امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهدکرد. تبصره۴ـ حقوق، مزایا و پاداش رئیس هیأت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت عامل را هیأت امنا تعیین می‌کند. ماده۱۳ـ هیأت عامل حداقل ماهانه دوبار به دعوت رئیس هیأت عامل و در غیاب وی، نایب رئیس هیأت عامل تشکیل جلسه می‌دهد. برای هر یک از جلسات هیأت عامل صورتجلسه‌ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می‌رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می‌گردد. ماده۱۴ـ جلسات هیأت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و در مورد دستورجلسات تعیین‌شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می‌کند. اعضای هیأت عامل می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیأت عامل در دستور جلسه قرار دهند. تبصره ـ اعضای هیأت عامل نمی‌توانند حضور در جلسات هیأت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند. ماده۱۵ـ وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر است: الف ـ اجرای مصوبات هیأت امنا. ب ـ انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست‌ها و مقررات مصوب هیأت امنا. پ ـ تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت‌های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیأت امنا. ت ـ ارایه پیشنهاد به هیأت امنا در خصوص نظام‌نامه‌ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق. ث ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا است. ج ـ انجام هر نوع معامله قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیه قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق. چ ـ اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامه دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن‌ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات. ح ـ افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ ـ تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیأت امناء ، حسابرس ـ بازرس قانونی. د ـ معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها، مؤسسات، صندوق‌ها و سایر نهادهای مالی سرمایه‌پذیر و حرفه‌ای و همچنین عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت عامل شرکت‌ها و نهادهای مزبور. ذ ـ موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا. ماده۱۶ـ اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می‌کنند، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیأت عامل معتبر خواهد بود. ماده۱۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می‌باشد و می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهدبود. ماده۱۸ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق تعیین می‌شود. تبصره ـ به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس ـ بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت عامل به اعضای هیأت امنا تسلیم شود. ماده۱۹ـ حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده‌ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد. فصل سوم ـ امور مالی ماده۲۰ـ منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می‌شود: الف ـ سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود. ب ـ سپرده‌گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌های خود نزد بانک‌های عامل با تصویب هیأت امنای صندوق مذکور در صندوق. پ ـ بخشی از کارمزدهای تعریف‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده‌گذاری در صندوق. ت ـ سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی‌صلاح در اختیار صندوق قرار می‌گیرد. ث ـ تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب. ج ـ خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه. چ ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق. تبصره ـ نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق براساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیأت‌مدیره سازمان می‌رسد. ماده۲۱ـ مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می‌شود. فصل چهارم ـ سایر مقررات ماده۲۲ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه همان سال می‌باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ماده۲۳ـ جلسه هیأت امنا به عنوان مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق مطابق مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان تشکیل می‌گردد. ماده۲۴ـ انحلال صندوق به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید هیأت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. تبصره ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های صندوق بعد از کسر بدهی‌ها و تعهدات، به دولت تعلق می‌گیرد. ماده۲۵ـ صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می‌شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری