اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/06/17
شماره ویژه نامه ۸۰۶
شماره انتشار ۲۰۵۳۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲هـ                                                             ۱۱/۶/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وبه استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی فصل اول: کلیات ماده۱ـ صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند. ماده۲ـ سرمایه اولیه صندوق ... ریال است. سهم دولت در لوایح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود که ... درصد به میزان ... ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است. ماده۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است. ماده۴ـ نشانی صندوق، استان ... شهر ...، خیابان ...، پلاک ...، واحد ...، کدپستی ...، است. تبصره ـ هیأت‌مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند. ماده۵ ـ موضوع فعالیت صندوق عبارت است از: ۱ـ ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها. ۲ـ جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. ۳ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) در طرح‌های پژوهشی و فناوری. ۴ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان. ۵ ـ تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها. ۶ ـ همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. ۷ـ اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری ۸ ـ ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و نظارت، ارزش‌‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری. ۹ـ مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور. فصل دوم: ارکان صندوق ماده۶ـ ارکان صندوق به شرح زیر است: ۱ـ مجمع عمومی. ۲ـ هیأت‌مدیره. ۳ـ مدیرعامل. ۴ـ بازرس/حسابرس. ماده۷ـ مجمع عمومـی صندوق از اجتمـاع صاحبان سهـام یا نمایندگان آنهـا تشکیل می‌شود. ماده۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از: ۱ـ تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و اولویت‌های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق. ۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی. ۳ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت‌مدیره. ۴ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق. ۵ ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره. ۶ ـ انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۷ ـ تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت‌مدیره. ۸ ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت‌مدیره. ۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک‌الوصول صندوق. ۱۰ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت‌مدیره. ۱۱ـ تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مذکور. ۱۲ـ اتخاذ تصمیم درخصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومی می‌باشد. ماده۹ـ مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود. ماده۱۰ـ مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می‌یابد. ماده۱۱ـ تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهدبود. ماده۱۲ـ هیأت‌مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب شوند. تبصره ـ در صورتی که تا بیست درصد (۲۰%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیأت‌مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیأت‌مدیره افزایش خواهد یافت. ماده۱۳ـ وظایف و حدود اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است: ۱ـ اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی. ۲ـ تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. ۳ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب. ۴ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های صندوق. ۵ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی. ۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی‌های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی. ۷ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری درحدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات. ۸ ـ اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن. ۹ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل. ۱۰ـ پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی. ۱۱ـ تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان به مجمع عمومی. ۱۲ـ تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری. ۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه صندوق. ۱۴ـ سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت‌مدیره تفویض شود. تبصره ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد. ماده۱۴ـ مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از هیأت‌مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت‌های عمومی باشند، توسط هیأت‌مدیره برای مدت دوسال انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می‌باشد. ماده۱۵ـ وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: ۱ـ مدیریت نیروی انسانی صندوق. ۲ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت‌مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود. ۳ـ امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات. ۴ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل. ۵ ـ تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیأت‌مدیره و مجمع عمومی. تبصره ـ در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیأت‌مدیره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیأت‌مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می‌باشد. ماده۱۶ـ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود. ماده۱۷ـ صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیأت‌مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته‌باشند. ماده۱۸ـ وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است. فصل سوم: سایر مقررات ماده۱۹ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود. ماده۲۰ـ سود خالص صندوق در هرسال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیأت‌مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه‌گذاران منظور می‌شود و جهت طرح‌‌های پژوهشی و فناوری استفاده می‌گردد. ماده۲۱ـ صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری