دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴ موضوع

مرجع تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى
تاریخ انتشار 1394/03/26
شماره ویژه نامه ۷۸۳
شماره انتشار ۲۰۴۶۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۹۵۲۱/۹۳/دش                                                                ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به پیوست مصوبه «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴» موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که در جلسه ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی محمدرضا مخبر دزفولی   دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴  موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ (مصوب جلسه ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) مقدمه به منظور جذب و تخصیص اعتبارات ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴» به شرح مواد ذیل تعیین می‌شود: ماده۱ـ سیاست‌ها ۱. توسعه مشارکت همگانی برای تحقق چشم‌انداز تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم ۲. ارتقای سواد قرآنی آحاد جامعه مطابق مصوبه اهداف آموزش عمومی قرآن کشور ۳. اهتمام به ترویج، فرهنگ‌سازی و فضاسازی تعلّم و انس با قرآن در اقشار مختلف جامعه خصوصاً در محیط‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و اماکن عمومی ۴. اولویت دادن به برنامه‌های بلندمدت و فرادستگاهی ۵. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی متخصص امور قرآنی ۶. توسعه پژوهش‌های بنیادی و توسعه‌ای جهت نظام‌سازی قرآنی و مطالعات کاربردی مبتنی بر اهداف منشور و مصوبه اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی کشور ۷. تکمیل و بهینه‌سازی شبکه تأمین آثار و محصولات قرآنی با استفاده اثربخش از فضای مجازی ۸. پرهیز از تصدی‌گری غیرضروری بخش دولتی و توسعه مشارکت مردمی در اجرای برنامه‌ها ۹. ابتنای برنامه‌ها بر مدل کارکردی و ادبیات منشور توسعه فرهنگ قرآنی ۱۰. انحصار هزینه اعتبارات در فعالیت‌های قرآنی و پرهیز از هزینه در سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی ماده۲ـ کلان‌برنامه‌ها و برنامه‌های ملی برنامه‌های ملی ذیل سه کلان‌برنامه الف. توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی (۱۲ درصد)، ب. توسعه آموزش عمومی قرآن (۴۹ درصد)، ج. توسعه تبلیغ و ترویج قرآن (۳۹ درصد) به صورت زیر تعیین می‌شود: تبصره ـ از سرجمع اعتبارات کلان‌برنامه توسعه آموزش عمومی قرآن چهار درصد، از سرجمع اعتبارات کلان‌برنامه توسعه تبلیغ و ترویج قرآن سه درصد و از سرجمع اعتبارات کلان‌برنامه توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی یک درصد کسر و در اختیار کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی قرار می‌گیرد تا پس از ارسال گزارش عملکرد کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها، با تصویب کمیته هزینه شود. ماده۳ـ اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴ از طریق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» (مصوب جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق سازوکارهای مندرج در اساسنامه صندوق جذب و تخصیص خواهد یافت. تبصره۱ـ دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظف به پیگیری لازم در جهت استقرار صندوق می‌باشد. تبصره۲ـ در صورتی که به تشخیص کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، امکان جذب اعتبار سهم مشخص شده دستگاه‌ها از اعتبارات سال ۱۳۹۳ اجرای منشور (ردیف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۳۹۳) وجود نداشته باشد، این مبلغ به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۹۴ اضافه می‌شود. ماده۴ـ هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴، با تشکیل کمیته‌های تخصصی راهبری برنامه‌های ملی، اقدامات و شناسنامه اقدامات ذیل هر برنامه ملی را تدوین و تصویب کرده و پس از فراخوان عمومی، مجری مناسب برای اقدام را تعیین کرده و جداول اقدامات، مجریان و اعتبار ذیل هر برنامه ملی را به کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی اعلام کنند. ماده۵ ـ تخصیص اعتبار به برنامه‌ها و اقدامات ملی بر اساس جداول مصوب کمیسیون‌ها بر عهده کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که با ترکیب ذیل در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می‌شود: ۱ـ دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی (رئیس کمیته) ۲ـ دبیران کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی ۳ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به انتخاب شورا) ۴ـ سه نفر از اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب شورا) ۵ ـ دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب رئیس شورا) تبصره۱ـ معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به عنوان دبیر کمیته) و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به عنوان عضو ناظر) بدون حق رأی در جلسات کمیته حضور خواهند یافت. تبصره۲ـ جلسات با حضور اکثریت اعضاء رسمی بوده و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضر نافذ و قابل اجراست. تبصره۳ـ غیر از اعضای بند دوم، عضویت اعضایی که چهار جلسه غیبت داشته باشند، در کمیته لغو شده و عضو علی‌البدل انتخاب و جایگزین می‌شود. تبصره۴ـ عضویت اعضای بند دوم (دبیران کمیسیون‌ها) که چهار جلسه غیبت داشته‌باشند، در کمیته لغو شده و با پیگیری دبیر کمیته، عضو جانشین توسط رئیس کمیسیون مربوطه معرفی می‌شود. ماده۶ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای هر برنامه ملی و ارائه گزارش به کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات بر عهده کمیسیون تخصصی خواهد بود و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز بر کلیه فرآیندها نظارت خواهد داشت. ماده۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۲۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی محمدرضا مخبر دزفولی