تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1394/02/22
شماره ویژه نامه ۷۷۵
شماره انتشار ۲۰۴۴۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۲۶۷۳                                                                         ۲۹/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۹۲ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر هشترود مصوب مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان آذربایجـان شرقی را با همـان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می‌گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی