تصویب‌نامه درخصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/02/16
شماره ویژه نامه ۷۷۴
شماره انتشار ۲۰۴۳۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ                                                             ۱۰/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم  از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری