رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1394/01/30
شماره ویژه نامه ۷۶۹
شماره انتشار ۲۰۴۲۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۳/۱۰۶۸                                                                           ۱۸/۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۵/۱۲/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۶۸، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانمها صدیقه ذوالحسنی، فاطمه بلوکی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف‌آبادی، فاطمه ایوبی، مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانمها صدیقه ذوالحسنی، فاطمه بلوکی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی‌لطف‌آبادی، فاطمه ایوبی، مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه به موجب درخواستهای جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند در خصوص اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق ومزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن، تعدادی از معلمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده‌اند و شعب دیوان در خصوص موضوع مذکور آراء متعارضی صادر کرده‌اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند: گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۸۷ ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۸۰۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۶۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۰۹۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۷۱۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۳۱۱، با موضوع دادخواست خانمها فاطمه بلوکی، صدیقه ذوالحسنی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف آبادی، وحیده مرادی زاده به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۴۲ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۹۰ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۴۵ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۵۱ ـ ۷/۵/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۲۷۰۱۲۰۵ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۰۲ـ۲۳/۴/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده اند: با ملاحظه اوراق پرونده، نظر به این که اولاً: مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره و تاریخ بوده و تاکنون جهت اجراء به سازمانهای مربوطه ابلاغ نشده با این وصف در واقع قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. ایراد اداره مشتکی‌عنه در این خصوص وارد است. ثانیاً: به استناد تبصره «۵» قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان شش سال محسوب می‌شود و طبق اساسنامه سازمان آموزش وپرورش استثنایی، شورای سازمان مزبور هیچ گونه اختیاراتی در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد با فرض تصویب واعتبار و ابلاغ مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی است. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد تشخیص مستنداً به مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۸۹۳ با موضوع دادخواست خانم مریم کشتکار طالمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۸۹ـ ۶/۷/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته اصلاح حکم حقوقی به تاریخ اجراء ۱/۱/۱۳۸۷ و در اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و با مداقه در متن مصوبه مورد استناد، نظر به این که اولاً: مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره بوده و جهت اجراء به دستگاه متبوع ابلاغ نشده لذا ناتمام و قوام نیافته است. ثانیاً: با مداقه در مفاد تبصره ۵ ماده واحده (استنادی) قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که مقرر داشته (۵ سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محـسوب می‌گردد) مصوبه مـورد استناد در مقام بیان افزایش ضریب حقوقی به مأخذ ۲/۱ نیست. ثالثاً: طبق اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی شورای سازمان موصوف هیچ گونه اختیاری در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد، بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۶۵ از قانون فوق‌البیان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۸۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی رضوانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۹ـ ۵/۶/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته اصلاح حکم کارگزینی مطابق با بیست و سومین جلسه آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۶ به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به این که به موجب آراء شماره ۱۶۴ـ ۲۰/۲/۱۳۷۰ و ۷۹۹ـ۵/۱۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقدان و یا عدم وجود اعتبار سازمان دولتی نمی‌تواند نافی حقوق منعکسه افراد باشد. ثانیاً: مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ زمان لازم‌الاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و در زمان خود حاکمیت داشته است. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان لازم‌الاجراءشدن قانون مذکور مقررات و ضوابط مغایر با آن نسخ شده است بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای قانونی مصوب مورد تقاضا از تاریخ استحقاق تا (۱/۱/۱۳۸۸) تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد. اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۹ـ ۵/۶/۱۳۹۲ صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر خواهی کرده است که شعبه چهارم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۹ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تأیید دادنامه بدوی حکم صادر کرده است. د: شعـبه نهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۴۰۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۳۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۴۷۴، با موضوع دادخواست خانم معصومه حیدری و آقایان اصغر میرمحرابی و احمد فائزی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب        دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۸ـ۵/۶/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۹۴ـ ۶/۶/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۲۷ـ ۶/۶/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:   در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته اصلاح حکم کارگزینی مطابق با بیست و سومین جلسه آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۶ به شرح مفاد دادخواست و ضمائم آن نظر به این که به موجب آراء شماره ۱۶۴ـ۲۰/۲/۱۳۷۰ و ۷۹۹ـ ۵/۱۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقدان و یا عدم وجود اعتبار سازمان دولتی نمی‌تواند نافی حقوق منعکسه افراد باشد. ثانیاً: مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ زمان لازم‌الاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و در زمان خود حاکمیت داشته است. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان لازم‌الاجراءشدن قانون مذکور مقررات و ضوابط مغایر با آن نسخ شده است بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای قانونی مصوب مورد تقاضا از تاریخ استحقاق تا (۱/۱/۱۳۸۸) تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.   اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۸ـ۵/۶/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۲۷ـ ۶/۶/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۹۴ـ ۶/۶/۱۳۹۲ صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه اول تجدیدنظر به موجب دادنامه‌های شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۰۹ـ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۸۶ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۵۵ـ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تأیید دادنامه بدوی حکم صادر کرده است. هـ : شـعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۵۸۸ با موضوع دادخواست خانم جمیله سرمدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۵ـ ۲۰/۵/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به محتویات پرونده و با توجه به شکایت مطروح و لایحه مشتکی‌عنه از آن جا که شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی به موجب ماده ۱ مصوبه بیست و سومین جلسه شورای مذکور به تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ صریحاً اعلام کرده است که تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ با اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی از مزایای سنوات ارفاقی تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی برخوردار می‌شوند و نظر به این که ضوابطی که شورا در چارچوب قوانین و مقررات تصویب می‌کند برای کلیه مراجع ذی‌ربط لازم الاتباع است و از طرفی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حقوق و مزایا است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اجرایی شده، بنابراین مصوبه موضوع شکایت در سال ۱۳۸۷ معتبر و لازم‌الاجراء بوده با توجه به مراتب مذکور به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. و: شعـبه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۱۲۲ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۱۲۴ با موضوع دادخواست خانمها زهرا جعفری قاضی چاکی و فروزان مقدسیان سراوانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۹۰ـ۲۰/۳/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۸۹ـ۳۰/۳/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با بررسی مندرجات اوراق پرونده و با ملاحظه مراتب مذکور در گردش کار، با احراز اشتغال شاکی در مدارس استثنایی با عنایت به مفاد ماده ۱ مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مبنی بر این که تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ با اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق ومزایای مستمر برخوردار می‌شوند و با لحاظ این که به جهت صعوبت و سختی کار کارکنان آن مدارس پرداخت ضریب مذکور مغایرتی با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و منسوخ نیست شکایت موجه تشخیص و به الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی از تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود. ز: شـعبه پنجـاهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۵۸۸۹ با موضوع دادخواست خانم بیتا خداپرست به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۶۲۸ـ۲۴/۹/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ با موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که از طرف مرجع صلاحیتدار تصویب شده است تا تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت اجراء را داشته است و از طرفی هیچ مرجع صلاحیتدار دیگری فسخ یا ابطال نشده است و از زمان تصویب تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ دارای اعتبار قانونی بوده است. بنا به مراتب پیش گفت و مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به الزام طرف شکایت به اعمال مفاد مصوبه مورد اشاره در حق شاکی از تاریخ استحقاق تا ۱/۱/۱۳۸۸ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده بر اساس ماده ۶۵ قانون یاد شده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد، بنابراین مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که در راستای ماده واحده صدرالذکر تدوین شده است، صرفاً در حد تأثیر آن به میزان ۲/۱ در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷ و نه تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده مذکور قابل اجراء است و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر وارد دانستن شکایت و اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/۱/۱۳۸۸ صادر شده است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری