رأی شماره ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لزوم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌ها

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/02/22
شماره ویژه نامه ۱۸۴۰۷
شماره انتشار ۱۸۴۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 28/11/1386        شماره دادنامه: 1388        کلاسه پرونده: 86/534        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمد رستمی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوی و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2801 موضوع شکایت آقای محمد رستمی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته ارتقاء گروه استخدامی و ارزش فارغ التحصیلی برابر فوق لیسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 813 مورخ 11/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای مدرک کارشناسی مهندسی جنگلداری بوده و حسب رأی قطعی شماره 852 ـ 29/5/1376 صادره از همین شعبه، حکم به ورود شکایت وی در باب خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامی همانند دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس صادر گردیده و موفق به گذرانیدن دوره‎ها نیز گردیده و قانوناً باید از حقوق و مزایای معادل فوق لیسانس استفاده کند، علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به ارتقاء گروه استخدامی برابر فوق لیسانس و دریافت مطالبات حاصله صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1151 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره 813 مورخ 11/5/1385 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1159 مورخ 29/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 337 و 338 مورخ 16/11/1379 تشخیص ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و تعیین ارزش تحصیلی هر دوره علی‌الاطلاق با آن شورا است و به علاوه حسب منطوق مواد 30 و 36 قانون استخدام کشوری تعیین و اعتبار ارزش شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور محول گردیده و سازمان مذکور نیز شرایط ارتقاء گروه و مقررات مربوط را تفصیلاً معین نموده است که در مانحن فیه در مورد ارزش تحصیلی شاکی هیچگونه ارزشیابی از طرف مراجع مارالذکر نگردیده است، علیهذا شاکی بدون تعیین ارزش تحصیلی از طرف شورای ارزشیابی وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استحقاق استفاده از گروه بالاتر و ارتقاء به گروه بالاتر را ندارد و لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته و نیز ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2041 موضوع شـکایت همت‌اله دارائی‌تاریکلائی به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامی و ارزش فارغ التحصیلی برابر فوق لیسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 23/3/1385 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1131 موضوع شکایت رمضانعلی قربانی به طرفیت، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامی و ارزش فارغ التحصیلی برابر فوق لیسانس و پرداخت مطالبات حاصله به شرح دادنامه شماره 815 مورخ 31/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای مدرک کارشناسی مهندسی بوده و حسب رأی شماره 861 ـ 29/5/1376 صادره از دیوان حکم به ورود شکایت وی در باب خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامی همانند دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس صادر گردیده و اینکه نامبرده موفق به گذراندن دوره‎ها گردیده و قانوناً باید از مزایای معادل کارشناسی ارشد استفاده کند، لذا توجهاً به مراتـب حکم به ورود شکایت مطروحه و استحقاق شاکی نسبت به ارتقاء گروه استخدامی برابر فوق‌لیسانس و دریافت مطـالبات حاصله صادر و اعلام می‎گردد. دـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/943 موضوع شکایت علی پوردهقان به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته ارتقاء گروه استخدامی و ارزش فارغ‌التحصیلی برابر فوق‌لیسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 637 مورخ 12/4/1386 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه تعیین ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی خاص و یا تحصیلات دانشگاهی از جمله وظایف و مسئولیتهای مراجع ذیصلاح و شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مطابق مادتین 30 و 36 قانون استخدامی کشور طبقه‌بندی مشاغل و شرایط احراز آنها از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و شرایط ارتقاء به گروه بالاتر بر اساس ضوابط مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است و ارزش تحصیلات شاکیان از طرف مراجع ذیصلاح، فوق‌لیسانس و یا معادل آن شناخته نشده است، بنابراین برخورداری آنان از مزایای مدرک تحصیلی اخیرالذکر جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 1159 مورخ 29/8/1385 شعبه نهم تجدیدنظر که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.