دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1388/01/26
شماره ویژه نامه ۱۸۶۷۳
شماره انتشار ۱۸۶۷۳
شماره نامه
تاریخ نامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری        شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «1» ماده « 16» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی         ماده1ـ هیأت واگذاری مکلف است به خریداران سهام کنترلی شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را طی دوره تقسیط، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده است، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل افزایش دهند، مشوق‌های مالی و یا غیرمالی اعطا نماید.        ماده2ـ هیأت واگذاری مکلف است به خریداران سهام شرکت‌هایی که اقدام به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد سایر شرکت‌های واگذارشده در واحد خود نمایند، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مشوق‌های مالی و یا غیرمالی اعطاء نماید.        ماده3ـ اعطای مشوق‌های مالی و یا غیرمالی موضوع این دستورالعمل، منوط به ارایه برنامه کتبی خریدار برای حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت، پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری است.        ماده4ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در زمان واگذاری سهام، موضوع ارایه مشوق‌های مالی و یا غیرمالی و تعهدات موضوع این دستورالعمل را در آگهی‌های فروش و یا مکاتبات مربوط، به اطلاع عموم و متقاضیان برساند.        ماده5 ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است هنگام واگذاری شرکت، به منظور دستیابی به شاخصی مناسب برای محاسبه مشوق‌های مالی موضوع این دستورالعمل، اندازه شرکت‌های قابل واگذاری را براساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت و یا تعداد کارکنان آن به ترتیب زیر طبقه‌بندی نماید. در ارزیابی اندازه شرکت براساس معیار (الف) و (ب) ذیل، هر حالت که شرکت را در طبقه بالاتر قرار دهد، معیار اندازه شرکت است.        الف ـ اندازه شرکت براساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت معادل قیمت پایه هر سهم ضرب در تعداد کل سهام. اندازه شرکت : کوچکمیزان ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت : یکصد میلیارد ریال