تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای مازندران، رازی کرمانشاه و هنر اسلامی تبریز(مصوب جلس

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/09/15
شماره ویژه نامه ۱۸۲۸۵
شماره انتشار ۱۸۲۸۵
شماره نامه
تاریخ نامه

        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 613 مورخ 8/8/1386 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر قاسم علیزاده افروزی، دکتر محمدمهدی خدایی و دکتر محمدعلی کی‌نژاد را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای مازندران، رازی کرمانشاه و هنر اسلامی تبریز تصویب کرد.