تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی و خدمات بهداشت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/11/18
شماره ویژه نامه ۱۸۳۳۷
شماره انتشار ۱۸۳۳۷
شماره نامه
تاریخ نامه

        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه617 مورخ4/10/1386 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب خانم دکتر شهربانو نخعی و آقای دکتر محمدحسین سرمست‌شوشتری را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی‌شاپور اهواز تصویب کرد. رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد