تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/04/11
شماره ویژه نامه ۱۸۱۵۷
شماره انتشار ۱۸۱۵۷
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 605 مورخ 8/3/1386 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقای دکترعلیرضا نداف اسکویی را به عنوان رئیس دانشگاه زنجان تصویب کرد.