تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای شیراز، تربیت مدرس و فردوسی مشهد

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1384/08/25
شماره ویژه نامه ۱۷۶۹۰
شماره انتشار ۱۷۶۹۰
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570  مورخ 26/7/1384، به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر هادی صادقی، دکتر فرهاد دانشجو و دکتر علیرضا عاشوری را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای شیراز، تربیت مدرس و فردوسی مشهد تصویب کرد.